Fastliggere

Som bådpladsejer skal du kende og efterleve det, til enhver tid gældende, standardreglement samt havnereglement.

Hermed link til standardreglement: Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Hermed link til Nivå Havns reglement:

Rampe kran må kun benyttes af fastliggere i Nivå Havn. og er derfor ikke for gæster med mindre andet er aftalt med havnekontoret.

Rampen må kun bruges til joller med jollevogn på max. 150 kg.
Det er ikke tilladt at bruge autotrailer.

Åbningstider for mastekran
Om sommeren har mastekranen åbent fra 08 – 20.
Sommer er fra 1. april til 1. december.

Om vinteren har mastekranen åbent fra 08 - 16.
Vinter er fra 1. december til 1. april.

Opkrævning af bådpladsleje for vinteren opkræves i december.

Regningen sendes til din e-boks, hvis du har tilmeldt den, eller pr. post som B brev. Der er 14 dages betalingsfrist fra udsendelse af regningen, så vær opmærksom på din postkasse.

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne er generelt gældende for Nivå Havn. Herfra henledes lokalt opmærksomheden på følgende bestemmelser.

1 Intet fartøj må ligge for svaj i havnen. Ved fastgørelse til kaj, broer mv. skal fortøjningerne være af en sådan art, at fartøjet ikke er til fare for øvrige fartøjer og trafikken i øvrigt.

2 Sejlads i havnen fra/til egen bådplads og i havnemundingen skal ske med forsigtighed og under hensyntagen til andre fartøjer. Max 3 knob uden hækbølge i havn og sejlrende gælder for såvel motor som sejlbåde. Gummibåde, der anvendes som legeredskaber, skal fremdrives med årer. Det påhviler enhver bådejer at undgå unødvendig støj. Fald skal derfor være fastgjort i borde.

3 Surfing og badning, skydning og transport af skydevåben uden særlig tilladelse, fiskeri, opgravning af sand o. lign. samt udkastning af genstande og stoffer i havnebassinet er ikke tilladt. Under ophold i havnen må skibstoiletter uden holdingtank ikke benyttes.

4 Eventuelt sunkne fartøjer skal inden 48 timer hæves af ejeren. Efter udløbet af denne frist gennemføres fornøden hævning for fartøjsejerens regning og risiko.

5 Joller på land skal anbringes på de etablerede jollepladser/stativer. Bådstativer skal efter endt brug straks fjernes. I modsat tilfælde sker flytning på stativejerens regning og risiko.

6 Både på land skal være fjernet senest 15. maj, såfremt intet andet er aftalt med havnemyndigheden. I modsat fald sker flytning på bådejerens regning.

7 Joller, fiskeredskaber og transportmidler må ikke hensættes på bådebroerne.

8 Ved brug af havnens el-installationer må der kun anvendes godkendte C.E.-stik. Ved samlinger skal der anvendes vandtætte samledåser. Man skal være koblet til en betalingsstander, hvis der skal bruges el til andet end batteriopladning. For at undgå vandspild må der ikke anvendes rindende vand fra havnen til vask af fartøjer m.v.

9 Tilslutning af el til både på land uden ejers tilstedeværelse kan medføre bortvisning fra vinteropbevaringspladsen.

10 Brug af åben ild, herunder grill, om bord i fartøjer og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grillpladser, må kun finde sted med havnemyndighedens forudgående tilladelse.

11 Enhver påførelse eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver til forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. (Se standardformulering vedrørende forbudt bundmaling på bagsiden).

12 Større reparationer på/direkte nybygning af både må ikke finde sted i Nivå Strandpark. Havnens miljøstation skal anvendes ved bortskaffelse af olie, maling, kemikalier, batterier, flasker o.a.

13 Motorkøretøjer må ikke forefindes uden for parkeringspladserne, dog undtagen nødvendig af-/pålæsning af båd, grej og øvrigt fartøjsmateriel. Cykling og rulleskøjteløb på bådebroerne er forbudt.

14 Hunde skal føres i snor og må kun medtages i henhold til opsat skiltning,

15 Havnens personale påser overholdelse af nærværende ordensregler og af det i havnekontoret opslåede standardreglement for overholdelse af orden m.v. i danske lystbådehavne.
Havnefogeden kan meddele kortvarig dispensation fra disse regler.

16 Fredensborg Kommune er som ejer af lystbådehavnen ansvarsfri i tilfælde af manglende besejlingsmuligheder.

Fredensborg Byråd har afgørelseskompetence overfor enhver uoverensstemmelse om forståelse/fortolkning.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i Lov nr. 316 af 16.5.1990 om trafikhavne m.v. er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 13 juli 2007 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 9139 af 15.4.2002 samt lov nr. 326 af 28.5.1999 om Kystinspektoratets beføjelser, til ikrafttræden den 1. juni 2007.
Bestemmelsen i pkt. 9 er vedtaget med ikrafttræden pr. 1.6.2009.
Bestemmelsen i pkt. 8 er vedtaget med ikrafttræden pr. 27.8.2009.
Bestemmelserne i pkt. 6 og 9 er vedtaget med ikrafttræden 1.6.2010.
Der er foretaget mindre justeringer i pkt. 2 og 10 med ikrafttræden 1.6.2010.

Dette reglement erstatter tidligere ordensregler, som samtidig ophæves.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies