Er du ejer af fast bådplads i Nivå Havn, så skal du være opmærksom på følgende:


Eventuelle ledige bådpladser kan derefter anvises bådejere, som er tilmeldt et andet folkeregister i Region Hovedstaden, dog ikke Bornholms Kommune.

Fast bådpladslejemål kan efter ansøgning overdrages herboende ægtefælle, livsarving eller en person, med hvem pladslejeren har haft fast samlivsforhold gennem en årrække. Medejer med bopæl i Fredensborg kommune, som inden 1. juli 2007 har deltaget med 50 % i lejemålet i flere år, vil ligeledes efter ansøgning kunne overtage lejemålet.


Ventelejemål (passivt lejemål) kan max. andrage 2 år.
Ved bådejeophør og/eller flytning fra Fredensborg Kommune, ophører lejemålet senest ved sæsonudløb.

Bådejere/pladslejere, der har indgået lejemål i henhold til tidligere gældende regler for leje af bådplads i Nivå Havn, og som ikke læn-gere har bopæl i Fredensborg Kommune, bevarer deres lejemål un-der forudsætning af, at bopælsadressen fortsat er indenfor Region Hovedstadens område, dog ikke Bornholms Kommune.

Fast bådpladslejemål til lystfartøj er undergivet bestemmelserne i Byrådets Regulativ for Forsyningsvirksomheden Nivå Havn, samt andre for havnen gældende vilkår.
Havnefogeden påser overholdelse, og i tilfælde af overtrædelse op-hæves lejemålet med omgående virkning.
 

Havnefogeden registrerer ansøgninger om bådpladslejemål til lyst-fartøj. Ved anvisning af fast lejemål betales det af Byrådet fastsatte indskud (depositum).
Indskud registreres på én ejers CPR, og denne ejer hæfter fuldt ud for lejemålet.
Et CPR kan alene registreres med èt indskud, som i øvrigt tilbage-betales ved ophør.

 

  • stk. 1 Hidtidig bådplads bevares om ønsket, så længe samme bådstørrelse anvendes.
  • stk. 2 Ventelejere med samme bådstørrelse som hidtil anvises ved rettidig tilbagekomst samme bådplads.
  • stk. 3 Ved udskiftning til mindre båd skal lejeren acceptere anden og min-dre plads.
  • stk. 4 Ønsker om større plads ved udskiftning til større båd, er uforplig-tende for Forsyningsvirksomheden. Køb af større båd er derfor på lejerens eget ansvar. Anmeldte ønsker fra bådejere, med uafbrudt lejemål i min. 3 år, om større plads kan dog noteres af havnefogeden til eventuel brug for den samlede årlige pladsanvisning.
  • stk.5 Både over 13,5 m i længden eller mere end 4 m i bredden kan ikke påregne fast plads.
  • stk. 6 Bådpladsbytning i sejlsæsonen kan ikke pålægges.

Faste lejere vil – ved overholdelse af enhver for lejemålet gældende vilkår, herunder rettidig betaling af pladsleje – sædvanligvis kunne påregne uopsigelighed.

Spørgsmål om erhvervslejemål over bådplads skal fremlægges for det jfr. havnens regulativ nedsatte forretningsudvalg for Nivå Havn.

Disse lejeregler er gældende fra 1.6.2007, hvorved tidligere regler ophæves.
Pkt. 6, stk. 5 vedrørende længdemål er præciseret på Forretningsudvalgets møde 22.5.2008.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.